725 266 104
Data Privacy
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) Dne 25.5.2018 vchází v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V rámci poskytovaných služeb jste nám svěřili osobní údaje, které jsou bezpečně zpracovány a nakládáme s nimi dle nových směrnic. Zásady ochrany osobních údajů klientů/návštěvníků - fyzických osob Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále také jen: „Nařízení“ nebo „Nařízení GDPR“ 1. Společnost (správce): VALATRANS a.s., IČ: 26783827 se sídlem Liptál 483, 756 31 Liptál, zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2616 zastoupena předsedou představenstva Jaroslavem Valou dále také jen: „Společnost“ je správcem osobních údajů subjektů údajů, tj. fyzických osob, návštěvníků CENTRA SPORTU Bobrky, členů či nečlenů (dále jen „klienti“). 2. Společnost zpracovává následující osobní údaje klientů: 1. titul, jméno a příjmení 2. adresa místa pobytu, 3. datum narození 4. telefonní číslo, 5. e-mailová adresa 3. Účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů klientů je: o čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro poskytnutí řádných služeb Centra a uzavření smluvního vztahu (tj. plnění smlouvy) - týká se osobních údajů specifikovaných v čl. III., odst. 1 bodu I. pod písm.: a), b), c), d), e), f), jakož i shora uvedené zvláštní kategorie osobních údajů. 4. Poskytnutí osobních údajů specifikovaných v čl. 4 těchto Zásad je zákonným požadavkem; je nezbytné pro účely řádného uzavření smluvního vztahu a plnění nabízených služeb Centrem, tj. Společností a k vedení příslušné smluvní dokumentace (tedy pro realizaci příslušné smlouvy atp.). Odmítne-li klient tyto údaje Společnosti předat, není možné řádně uzavřít potřebnou smluvní dokumentaci a poskytnout mu požadované plnění ze strany Společnosti. 5. Osobní údaje klientů zpracovává Společnost po celou dobu trvání smluvního vztahu. Jakmile dojde k jeho naplnění či ukončení, jsou osobní údaje klientů zpracovávány pouze ve smyslu jejich archivace dle následujícího odstavce. 6. Osobní údaje klientů obsažené ve smluvních dokumentech či jiných písemných listinách vydávaných Společností a uložené u Společnosti, jsou archivovány dle zákonných požadavků českých právních norem, většinou po dobu jednoho roku po ukončení smluvního vztahu. Po této době budou Společností protokolárně skartovány. 7. K osobním údajům klientů mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti, a to konkrétně pracovníci recepce Centra a jejich nadřízení, případně další konkrétně pověření zaměstnanci, a to pouze pro výkon své funkce a z titulu své pracovní náplně pro naplnění předmětu činnosti Společnosti. 8. Klient má ve smyslu čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům. Toto zahrnuje právo získat od Společnosti potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud je zpracovává, pak právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím: o seznam osobních údajů, které jsou zpracovány, o účel zpracování těchto osobních údajů, o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje klientů byly nebo budou zpřístupněny, o zdroje osobních údajů, nebyly-li získány přímo od klientů, o doba zpracování osobních údajů či způsob jejího určení, o existence práva požadovat po Společnosti opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, práva požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, práva na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, práva podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu čl. 77 Nařízení a práva na soudní ochranu klientů ve smyslu čl. 78 a 79 Nařízení. 9. Klient má právo po Společnosti požadovat opravu či doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, a to: o písemným podáním (dopisem) adresovaným do sídla Společnosti, 10. Klient má dále právo po Společnosti požadovat výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, to však pouze: o nejsou-li již tyto údaje potřebné pro účel, pro který jsou zpracovávány, o neexistuje žádný právní důvod pro zpracování těchto údajů, o byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně, o je-li třeba, aby byly osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. I kdyby byly splněny výše specifikované podmínky, právo na výmaz osobních údajů klient nemá, jestliže je zpracování nezbytné: o pro výkon práva na svobodu a informace, o pro splnění právní povinnosti dle platných a účinných právních předpisů, případně pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, o pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro účely statistické, o pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 11. Klient má právo po Společnosti požadovat omezení zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, to však pouze: o popírá-li přesnost osobních údajů, a to po dobu, než přesnost Společnost ověří; tyto osobní údaje pak mohou být po dobu trvání omezení zpracování zpracovány pouze ve smyslu uložení pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, v důležitém veřejném zájmu, pro ochranu zájmů jiné fyzické či právnické osoby, nebo jen se souhlasem klienta, o je-li zpracování osobních údajů protiprávní, a klient nechce využít práva být zapomenut ve smyslu čl. čl. 17 Nařízení, ale tohoto práva, o Společnost již osobní údaje klienta nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Využije-li klient tohoto práva, je Společnost povinna jej ještě před uplynutím doby pro omezení zpracování jeho osobních údajů informovat o tom, že bude omezení zpracování zrušeno. Společnost je povinna informovat veškeré příjemce osobních údajů klienta o opravách, výmazech nebo omezení zpracování konkrétních osobních údajů. 12. Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle výše uvedených článků zašle subjekt údajů v listinné podobě na adresu sídla společnosti. Společnost je povinna na žádost klienta písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Pokud o to klient požádá, je Společnost povinna mu vydat i kopii osobních údajů, které zpracovává, a to primárně v elektronické podobě. Požádá-li však subjekt údajů o předání kopií v listinné podobě, poskytne Společnost kopie v listinné podobě. Za poskytnutí kopií účtuje Společnost administrativní poplatek ve výši 100,-Kč. 13. Společnost je povinna na žádost klienta informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom klienta informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad. Nepřijme-li Společnost opatření, o které klient požádal, je Společnost povinna klienta opět ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí žádosti informovat o důvodech. V Liptále dne 25.5.2018 za VALATRANS a.s., Karel Vala, jednatel společnosti