725 266 104
general Terms and conditions
Provozovatel:
VALATRANS a.s.
Liptál 483, 756 31 Liptál
IČ: 26783827
Adresa provozovny:
CENTRUM SPORTU BOBRKY
Bobrky 437, 755 01 Vsetín
kontakt: sportcentrum@valatrans.com, tel: 725 266 104
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK, vč. DPH

Provozní řád

1. Popis provozovny

Provozovna je prostorově členěna na hlavní budovu, v níž se nachází v přízemí vstupní hala s recepcí a barem, šatny, sprchy, WC, úklidová komora, sklad, badmintonový kurt, malá tělocvična, ve 2. patře posilovna a kardio zóna. Na hlavní budovu navazuje hala s jednotlivými sportovišti (3 tenisové kurty, 2 squashový kurt, 4 badmintonové kurty, místnost pro stolní tenis).

2. Zásady poskytování služeb zákazníkům CENTRA SPORTU BOBRKY (dále jen CSB)

Zaplacením služeb CSB vyjadřuje zákazník souhlas s podmínkami provozního řádu. V objektu CSB je zákaz kouření, požívání omamných látek apod. Do prostoru CSB je zakázáno vnášení jízdních kol a koloběžek. Současně je zakázán vstup domácích zvířat. Do všech prostor CSB je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. Taktéž je zakázán vstup na všechna sportoviště v obuvi, která na povrchu sportovišť zanechává viditelné čmouhy. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH ve CSB odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.

2.1 Platnost permanentek

Platnost permanentek je časově omezena na měsíc nebo rok. Po vypršení platnosti nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu. Platnost roční permanentky je 13 měsíců od data zakoupení permanentky a to z důvodu, aby klient měl měsíc navíc jako náhradu za dobu, kdy měl dovolenou nebo bylo CSB z technických důvodů uzavřeno. Platnost permanentky není možné v průběhu přerušit.

2.2 Rezervace sportovišť

Zákazník má možnost rezervovat si vybrané sportoviště telefonicky, osobně na recepci CENTRA SPORTU nebo přes internet online – www.sportbobrky.cz, odkaz „Rezervace online“. Rezervace bude provedena pouze na jméno a obsluha bude po klientovi při prvotní registraci požadovat základní kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefon, mailovou adresu. Kontaktní údaje budou sloužit pouze pro potřeby CSB, nebudou poskytovány žádným třetím osobám. Kontaktní údaje jsou vyžadovány z důvodu, aby mohl být klient včas informován o akcích, popř. nepředvídatelných událostech, popř. technických problémech, který by měly vliv na chod CSB. Při registraci je také zákazníkovi umožněno přihlášení přes internet, jako přihlašovací jméno slouží jeho e-mailová adresa, heslo je nastaveno 123456. Po přihlášení je nutné, aby si klient heslo změnil. Pokud tak neučiní, je to na jeho zodpovědnost. Pro rezervaci aktivity online je nutné mít na svém účtu kredit minimálně ve výši ceny rezervované aktivity dle platného ceníku. Rezervace sportovišť je možná max. 14 dní předem. Kredit je možno uhradit osobně nebo z platební karty přes platební bránu. Na platební bránu bude klient přesměrován automaticky. Provozovatel CSB nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat, která by mohla nastat při online platbě. Provozovatel CSB taktéž nenese zodpovědnost za funkčnost internetu. V rezervovaný čas má zákazník právo na uvolnění sportoviště. Čistý čas jedné objednané hodiny je 60 minut. V případě, že sportoviště není na další hodinu rezervováno a zákazník si pobyt na sportovišti prodlouží, bude mu naúčtována každá další započatá hodina. Pokud se zákazník na předem rezervovanou hodinu nedostaví, má provozovatel právo mu účtovat storno poplatek. Storno poplatek bude klientovi stržen z kreditu, pokud výše kreditu bude dostačující, nebo mu bude účtován při další návštěvě CSB. Rezervovanou hodinu lze bez poplatku zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem aktivity. V případě, že klient zruší rezervaci v rozmezí 6 – 24 hod před začátkem aktivity, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervované aktivity. Pokud klient rezervaci zruší v době kratší než 6 hodin před začátkem aktivity, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervované aktivity. Při nevyužití předplacené hodiny celosezónních zákazníků nevzniká právo na náhradu v jiném termínu. Provozovatel má právo neposkytnout sportoviště osobám, které odmítají nebo v minulosti odmítly zaplatit útratu či vykázané storno poplatky. Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit rezervaci stálých hráčů, v takovém případě zrušení rezervace předem oznámí a nabídne adekvátní náhradu.

2.3 Pokyny pro pobyt na sportovišti

Žádáme zákazníky o dodržování pokynů obsluhy týkajících se zejména používání vybavení jednotlivých sportovišť a sportovní obuvi, která je doporučená pro daný typ povrchu, aby nedocházelo k jeho poškození. V případě nerespektování těchto pokynů, nebude zákazník na sportoviště vpuštěn či z něho bude vykázán. Po vstupu na sportoviště vždy zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Během sportování dbejte na bezpečnost nejen svou, ale i ostatních, kteří se nacházejí v těsné blízkosti, a řiďte se pokyny obsluhy nebo návody jednotlivých zařízení. Provozovatel sportcentra nenese odpovědnost za úraz způsobený při sportu, pokud nebylo prokázáno, že byl způsobem technickým stavem zařízení. Všechny sportující osoby provozují tuto činnost výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel má právo vykázat z CENTRA SPORTU zákazníka, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru sportovišť a přilehlých prostor. Zákazník může využívat CSB a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení CSB. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. (Lékárnička se nachází v recepci CSB.) Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou CSB nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav sportujících osob nenese CSB žádnou zodpovědnost.

2.4 Pokyny pro užívání ostatních prostor

Při příchodu nahlaste na recepci jméno, pod kterým jste registrováni nebo předložte klientskou kartu. Služba potvrdí Vaši rezervaci v systému a aktivuje ji. Světla na sportovišti budou aktivována automaticky v čas začátku rezervace. Zákazník nese plnou zodpovědnost za své věci uložené ve skříňce v šatně. Zákazník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. V případě poškození skříňky je zákazník povinen hradit náklady spojené s opravou skříňky, popř. výměnou zámku. Provozovatel nenese odpovědnost za ztracené či odcizené předměty, které byly uloženy ve skříňce v šatnách nebo které měl zákazník s sebou na sportovišti.

2.5 Půjčování sportovního vybavení

Na recepci CSB je možno si za poplatek (viz. ceník) zapůjčit sportovní vybavení (rakety na tenis, squashové rakety, atd.). Při poškození zapůjčeného sportovního vybavení má provozovatel právo účtovat poplatek za poškození (viz ceník). Pokud dojde k poškození zapůjčené věci, nájemce musí uhradit její opravu, pak je mu fakturována tato oprava spolu s DPH, nebo nájemce musí nahradit vzniklou škodu pronajímateli, není tato náhrada škody předmětem DPH a DPH je nulová Tenisové, squashové a badmintonové míčky podléhají rychlému opotřebení, a proto je nepůjčujeme. Na recepci je ale možno tyto zakoupit za zvýhodněnou cenu.

2.6 Vytápění sportcentra

Po dobu topné sezony je sportcentrum vytápěno plynovým topením. V hlavní budově je standardní rozvod tepla radiátory ústředního topení. V hale se sportoviště vytápějí horkovzdušnými plynovými ventilátory. Tento typ vytápění bohužel nedovoluje dosáhnout na sportovištích zcela ideální a vyrovnané teploty, doporučujeme proto zvolit vhodné oblečení především na začátek sportovní hodiny. Zákazníků je zakázáno manipulovat s horkovzdušnými ventilátory a prostorovými termostaty.

2.7 Kouření

V celém zařízení je přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze před objektem u vchodové části, kde je k dispozici popelník.

2.8 Prodej sportovních potřeb a jejich doplňků

V recepci zařízení je možno zakoupit vybraný sortiment sportovního zboží a doplňku stravy. Ceny jsou smluvní včetně DPH (viz ceník).

2.9 Prodej občerstvení

V recepci zařízení je možno zakoupit vybraný sortiment nealkoholických i alkoholických nápojů a potravin. Platí zákaz prodeje a konzumace alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. Ceny jsou smluvní včetně DPH (viz ceník).

2.10 Lékárnička první pomoci

Lékárnička první pomoci je umístněna v recepci sportcentra. Úrazy se hlásí službě, která provede zápis do knihy úrazů a pomůže Vám s poskytnutím první pomoci či přivoláním lékaře. V zájmu zajištění bezpečnosti zákazníků mohou být některé prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů muže být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem. Karel Vala Vsetín, 1.9.2014 Odpovědný vedoucí

Reklamační řád:

Reklamace je možné uplatnit:
- osobně na recepci CSB
- mailem na mailové adrese sportcentrum@valatrans.com